Nakaz zapłaty – jest to orzeczenie (decyzja) sądowe. Jego wydanie nie kończy definitywnie sprawy. Świadczy tylko o tym, że Sąd nie znalazł podstaw formalnych lub innych oczywistych przeszkód aby odmówić jego wydania. Jeżeli jednak nie zostanie zaskarżony, stanowić będzie prawomocne orzeczenie sądowe o takiej samej mocy jak prawomocny wyrok Sądu.

 

EPU – skrót od nazwy: Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Jest to szczególny rodzaj postępowania sądowego, który prowadzi wyłącznie Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie dla spraw z całego kraju. Postępowanie to odbywa się elektronicznie – tak wnoszony jest pozew i wszystkie pisma powoda. Pozwany natomiast, wedle swego wyboru, może składać pisma (w tym np. sprzeciw) drogą elektroniczną albo tradycyjną pocztą. Celem tego postępowania jest wydawanie nakazów zapłaty na podstawie prawidłowo sformułowanych pozwów w sprawach o zapłatę i ograniczenie kosztów procesu.

 

Postępowanie nakazowe – jest to nazwa, której potocznie używa się do określenia każdego z trzech rodzajów postępowań, przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego, tj: postępowania nakazowego (właściwego), postępowania upominawczego (najczęściej spotykane) oraz elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Istotą tego rodzaju postępowań, jest wydanie przez Sąd nakazu zapłaty na podstawie odpowiedniego pozwu, który to nakaz (jeżeli nie zostanie zaskarżony) po uprawomocnieniu się stanowić będzie orzeczenie sądowe rozstrzygające ostatecznie sprawę. Służyć ma szybkości i oszczędności postępowania.

 

Powód – to nazwa jednej ze stron postępowania sądowego, tj. strony inicjującej sprawę (wnoszącej pozew i domagającej się zapłaty).

 

Wierzyciel – to pojęcie ma dwa podstawowe znaczenia. W prawie cywilnym oznacza stronę jakiejś relacji (zobowiązania), która ma prawo czegoś żądać od drugiej strony, nazywanej dłużnikiem. Z kolei w postępowaniu cywilnym wierzycielem jest strona postępowania egzekucyjnego (komorniczego), która zapoczątkowała to postępowanie (złożyła wniosek egzekucyjny do komornika) albo też stronę, która dysponuje tytułem egzekucyjnym albo tytułem wykonawczym.

 

Pozwany – jest to nazwa strony postępowania sądowego, przeciwko której wniesiony został do Sądu pozew (tzw. bierna strona postępowania).

 

Dłużnik – potocznie i w relacjach cywilnoprawnych określenie to oznacza osobę, która ma obowiązek świadczenia czegoś (np. zapłaty) na rzecz wierzyciela (innej osoby), tj. która ma dług i musi wykonać zobowiązanie. Natomiast w postępowaniu egzekucyjnym (komorniczym) jest to również nazwa jednej ze stron tego postępowania – przeciwko której egzekucja jest prowadzona.

 

Sprzeciw albo Zarzuty – są to nazwy czynności procesowych (albo ich elementy), jakie podejmować może pozwany, aby doprowadzić do uchylenia wydanego w sprawie nakazu zapłaty. Wybór właściwego środka (wniesienia sprzeciwu albo zarzutów) zależy od trybu postępowania, w jakim wydano nakaz zapłaty.

 

Termin – jest to określony czas, z którego upływem wiążą się najczęściej fundamentalne kwestie w postępowaniu cywilnym. Terminy rozpoczynają swój bieg w związku z wystąpieniem określonego w prawie zdarzenia – najczęściej dotyczy to doręczenia zainteresowanemu korespondencji albo poinformowania go o decyzji sądu na rozprawie. W zdecydowanej większości przypadków uchybienie (niedochowanie) co do terminu będzie skutkowało bezskutecznością lub nieważnością czynności (np. wniesieniem sprzeciwu) – bez względu na merytoryczne kwestie w sprawie, czynność taka nie wywoła żadnych skutków. Niektóre terminy podlegają jednak przywróceniu, niektóre mają w procesie również charakter jedynie instrukcyjny.