Jak czytać nakaz zapłaty? Elementy nakazu zapłaty.

01-02-2017

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym, podobnie jak wyrok, choć wydaje się go w innym trybie postępowania.  Nakazy zapłaty mają z reguły postać papierową i tak są doręczane. Wyjątkowo w elektronicznym postępowaniu upominawczym powodowi (stronie wnoszącej pozew i domagającej się zapłaty) sąd doręcza nakaz zapłaty tylko w formie elektronicznej. Nakazy najczęściej mieszczą się na jednej kartce papieru. Nakazy zapłaty wydaje się w celu rozstrzygnięcia o roszczeniach pieniężnych.

Po pierwsze z nakazu zapłaty musi wynikać jaki sąd go wydał, w jakim składzie orzekającym i kiedy. Obowiązkowym jest również oznaczenie sprawy w jakiej wydano nakaz zapłaty. Najistotniejszym elementem w tym zakresie będzie sygnatura akt danej sprawy, która powinna być zamieszczona na górze nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty nie zawiera jakichkolwiek bliższych danych teleadresowych (np. sądu albo stron).

Z nakazu zapłaty musi też wynikać kto, ile i komu powinien zapłacić. Nakaz zapłaty nie wskazuje przy tym, z jakiego konkretnie tytułu płatność się należy – to powinno wynikać z pozwu, na którego podstawie sąd wydał nakaz zapłaty. Uprawnionego z nakazu określa się jako powoda (inicjującego postępowanie i żądającego zapłaty) a zobowiązanego jako pozwanego (drugą stronę procesu). Zawsze należy zwrócić uwagę czy strony postępowania są opisane prawidłowo – w tym czy rzeczywiście jesteś adresatem wydanego w danej sprawie nakazu zapłaty.

Kwota do zapłaty może być wyrażona w walucie innej niż złotówki. Nakaz zapłaty może wymieniać części składowe (poszczególne żądania pozwu), które sumując się dają ogólnie zasądzaną kwotę. Poza kwotą należności głównej, nakazem zapłaty mogą zostać zasądzone również odsetki (obecnie prawo przewiduje przynajmniej 4 rodzaje odsetek – ale to temat na inną okazję). Nakaz powinien wskazywać od jakich kwot odsetki mają być naliczane, od jakiej daty (ew. również do jakiej daty, choć najczęściej spotyka się zwrot „do dnia zapłaty”), a także jakiego rodzaju odsetki się zasądza (np. „za opóźnienie”). Dodatkowo nakaz zapłaty powinien wskazywać na obowiązek zapłaty wszystkich zasądzanych świadczeń w terminie dwóch tygodni od chwili doręczenia nakazu, a także pouczenie o możliwości wniesienia w tym terminie sprzeciwu (niezależnie od innych pouczeń, doręczanych często już drobniejszym drukiem na osobnych kartach wraz z nakazem).

Poza kwestią należności dochodzonej pozwem w danej sprawie, nakaz zapłaty może zawierać rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania – należnych osobno od pozwanego na rzecz powoda za konieczność wszczęcia postępowania sądowego.

Wszystkie powyższe kwestie, zakres ich ujęcia w danym nakazie zapłaty, zależy od treści pozwu, żądań i wniosków powoda oraz stopnia ich uwzględnienia przez sąd. Czasami też o ostatecznym kształcie nakazu zapłaty (czcionka, rozplanowanie pisma, użyte sformułowania) może decydować zwyczaj i specyfika danego sądu, który nakaz zapłaty wydał. Nie istnieje w tym względzie jednolity formularz.

Warto wskazać, iż wygląd nakazu zapłaty może często budzić kontrowersje w kontekście powszechnego wyobrażenia o dokumentach sądowych. Nakazy zapłaty wydawane w elektronicznym postępowaniu upominawczym wyglądają bowiem jak zwyczajny wydruk komputerowy. Nakazy zapłaty (o ile nie są wydawane w tzw. postępowaniu nakazowym – co jest obecnie wielką rzadkością w obrocie prawnym) nie zawierają godła państwowego. Nakaz zapłaty może być przy tym całkowicie pozbawiony jakichkolwiek fizycznych podpisów czy pieczęci. Może być (i najczęściej jest) w całości „czarno-biały”.

Dla pozwanego koniecznym jest czytanie nakazu zapłaty łącznie z doręczanym wraz z nim (tak być powinno) odpisem pozwu złożonego w sprawie, z którego powinny wynikać wszystkie istotne okoliczności w sprawie. Nakazy zapłaty doręcza nam zawsze sąd (a nie np. druga strona postępowania), który go wydał, i to ewentualnie do tego sądu wnieść należy sprzeciw od otrzymanego nakazu zapłaty.

Masz pytania?

Zadaj szybkie pytanie – zadzwoń: + 48 577 852 235, napisz e-mail: kancelaria@nakazowa.pl lub skorzystaj z fromularza: