Kiedy przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń i obowiązek zapłaty.

16-06-2017

„Nic nie może przecież wiecznie trwać”, jak wskazują słowa piosenki. Z nieco podobnego (tylko podobnego – co wyjaśniono na końcu tekstu) założenia wyszedł prawodawca, przewidując instytucję przedawnienia roszczeń w polskim porządku prawnym. Zasada jest taka, że każde roszczenie pieniężne musi ulec kiedyś przedawnieniu (wyjątki w tej chwili pomijamy). Istota owego przedawnienia sprowadza się do tego, że zobowiązany (dłużnik) może po upływie określonego czasu uchylić się …

Jak napisać sprzeciw? Elementy sprzeciwu od nakazu zapłaty.

25-05-2017

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest nie tylko prawną formą protestu pozwanego wobec żądań powoda, ale jest również bardzo ważnym pismem procesowym, które zasadniczo wpływa na dalsze postępowanie w sprawie. Obok głównego celu wniesienia sprzeciwu, jakim jest uchylenie wydanego w sprawie nakazu zapłaty, służy on również ustaleniu istoty sporu (istoty rozbieżności stanowisk stron). Wadliwie sporządzony może prowadzić do utraty uprawnień procesowych (z uwagi np. na …

Jak czytać nakaz zapłaty? Elementy nakazu zapłaty.

01-02-2017

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym, podobnie jak wyrok, choć wydaje się go w innym trybie postępowania.  Nakazy zapłaty mają z reguły postać papierową i tak są doręczane. Wyjątkowo w elektronicznym postępowaniu upominawczym powodowi (stronie wnoszącej pozew i domagającej się zapłaty) sąd doręcza nakaz zapłaty tylko w formie elektronicznej. Nakazy najczęściej mieszczą się na jednej kartce papieru. Nakazy zapłaty wydaje się w celu rozstrzygnięcia o roszczeniach …